Villa
Sommerhus
Tilbyg
Transformation
Ombyg
Landsted
Erhverv
Forside /

Proces

For os er en struktureret proces vigtig. Vi har været arkitekter på mange projekter, og vi kender processen fra det første besøg til jeres nye drømmebolig eller erhvervsbyggeri står færdigt. Vi kan derfor trygt guide jer gennem hele forløbet. Vi varetager også gerne kontakten til relevante myndigheder, sørger for godkendelser og meget mere.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde.

0.0 Besigtigelse

Vi mødes på projektets adresse, hvor vi indledende taler om projektets omfang samt jeres behov og ønsker. De grove træk nedfældes, og gennem dialogen afstemmes forventningerne, så der er klarhed omkring den videre proces.

Her udarbejdes og noteres grundlaget for den videre skitsering som f.eks.:

– Hvordan entrerer man grunden og huset?
– Hvordan optimerer vi adgangsforhold?
– Orientering i forhold til lys og ind-/udsyn.
– Er der nogle åbenlyse benspænd i form af terræn, orientering eller lignende?
– Hvordan forenkles det nuværende?
– Hvordan knyttes det eksisterende med noget nyt i respekt for begge dele?
– Hvad skal iscenesættes – særlige karaktertræk?

1.0 Idéoplæg

På baggrund af besigtigelsen af de eksisterende forhold og den forudgående dialog udarbejdes der et idéoplæg. Det indbefatter en overordnet hoveddisponering af rumprogrammet og placering på grunden under hensyntagen til gældende reglementer, lokal- og kommuneplaner. Det er her projektets hovedgreb kommer på plads, hvorfra vi kan arbejde os frem til det endelige projekt.

Vi modellerer projektet op i en 3D arbejdsmodel, hvor vi kan vise, hvordan vi ser idéoplægget udformet. Denne model bruger vi aktivt som arbejdsredskab i formgivningsprocessen, hvor vi ligeledes kan afprøve forskellige muligheder.

Supplerende udarbejdes der en mappe i A3 format med billedmateriale, der afspejler, hvad vi på mødet har drøftet i forhold til stemninger vi gerne vil ramme, og hvilket visuelt udtryk der sigtes imod.

Det er en givtig proces at diskutere projektet ud fra idéoplægget, hvor vi gensidigt får god mulighed for at komme med bemærkninger og indspark. Vi drøfter forskellige designmuligheder og sporer os ind på materialesammensætninger, og om der er særlige ønsker i forhold til detaljer, der skal tages højde for.
På dette tidspunkt fastlægges en prioriteret liste med ønsker og behov for, hvad projektet skal rumme, og der drøftes ligeledes ønsker til udenomsarealer mv.

2.0 Skitseprojekt

Dette er en viderebearbejdning af idéoplægget. Her bliver udarbejdet en planløsning samt facader ud fra de krav og ønsker, der er drøftet på sidste møde. Til den fysiske A3 mappe tilføjes flere billeder, som peger i retning af designlinjen i projektet.

Skitseprojektet giver en god fornemmelse af, hvordan projektet udmunder. Det vil stadig være muligt at komme med ændringer til både det planmæssige udtryk og facaderne. Vi taler ud fra A3 mappen og drøfter tegninger samt billedmateriale. Vi kredser os endnu mere ind på de materialer, kontraster, detaljer og stemninger vi gerne vil ramme.

I designprocessen fokuseres der hele tiden på, om der er noget, der kan strammes op, forfines, forenkles eller raffineres.
3D modellen opdateres med tilrettelser samt finpudses og detaljeres, før vi laver de endelige visualiseringer.

På baggrund af skitseprojektet, kan der indhentes et prisoverslag fra en hovedentreprenør.

2.1 Belysningsprojekt

Efter skitseprojektets udarbejdelse tilbyder vi også et belysningsprojekt. Dette er en selvstændig fase, der kan tilvælges. I belysningsprojektet udarbejder vi en komplet loftsplan, hvor vi også tager stilling til akustikløsninger som placeres optimalt i forhold til belysningen. Vi placerer og udvælger lyskilder i alle rum, for at opnå den rette mængde lys og få sat den rigtige stemning, der understøtter funktionen i de enkelte rum. Desuden påtegner vi ligeledes udendørs belysning på facader og i de nære udenomsarealer.

2.2 Designmanual

I forbindelse med detailprojekteringen tilbyder vi udarbejdelse af en designmanual. I denne fase går vi ned i inventarskala og får designet de elementer i huset, der skal have ekstra fokus. Designmanualen kan indeholde alle rum med speciallavede elementer, men typisk drejer det sig om køkken, badeværelser, entré og stue. Vi designer og optegner de indre opstalter af de ønskede rum og angiver det specialdesignede inventar som f.eks. siddemøbel, trappe, reolvæg, rumdeler, bademøbler, walk-in-skabe etc. Vi dykker dybere ned i materialesammensætningen og specificerer de synlige overflader i rummet. Ved eksempelvis badeværelser og køkken specificeres valget af armaturer og vaske med forslag til materialer, farver og overfladefinish, således at der skabes en helhed og sammenhæng i projektets design.

På baggrund af skitseprojektet, kan der indhentes et prisoverslag fra en hovedentreprenør.

2.3 Haveplan

Skitseprojektet fokuserer på de nære udenomsarealer, men vi laver gerne en komplet haveplan, som omfatter hele grunden, som tilvalg til skitseprojeket eller som selvstændig ydelse. Haveplanen er en detaljeret situationsplan med oplæg til f.eks. hegn, skur, pool, bede, belægning mv. samt forslag til konkrete beplantningstyper og deres placering.

3.0 Myndighedsprojekt

I denne fase bliver tegningerne viderebearbejdet til indsendelse til den pågældende kommune. Her skal tegningerne godkendes, og på baggrund af dem får man en byggetilladelse.

I visse tilfælde, kan det her være en god idé at tilknytte en ingeniør eller landmåler, da nogle kommuner stiller krav om f.eks. fundamentsplaner, energitabs- og statiske beregninger.
Arkitektprojektet indeholder ikke disse ydelser.

4.0 Hovedprojekt

I hovedprojektet projekteres byggeriet, og der udarbejdes blandt andet hovedtegninger, detaljetegninger og tilhørende materiale- og arbejdsbeskrivelser. Hovedprojektet udgør et samlet grundlag for indhentning af konkrete tilbud fra entreprenører.
Der skal derfor tages stilling til byggeriets tekniske aspekter, og de relevante samlingsdetaljer, konstruktionsopbygninger, fundamentsplaner mv. skal udarbejdes, for at kunne indhente konkrete tilbud til den endelige opførelse af byggeriet.

4.1 Udbud

Projektmaterialet sendes i udbud til udvalgte entreprenører, der derefter giver deres tilbud på projektet. Der foretages en vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud for bl.a. at sikre, at der ikke er uoverensstemmelse mellem projektmaterialet og tilbuddet, og i nogle tilfælde vil det være nødvendigt med en forhandling og tilpasning af tilbuddet. Herefter vælges entreprenøren, der skal udføre projektet.

5.0 Tilsyn

Under opførelsen af byggeriet føres der tilsyn med byggeprocessen. Dette sker ved gennemgang af projektmaterialet og tilsyn på byggepladsen, og der tilbydes løbende rådgivning i forbindelse med byggetekniske problemstillinger. Tilsynet medvirker til at eventuelle fejl kan rettes undervejs i byggeprocessen, og der bliver kontrolleret at projektet udføres korrekt i henhold til det tegnede projektmateriale.

6.0 Færdigmelding

Når et projekt står færdigbygget skal byggeriet færdigmeldes, før det kan tages i brug. Færdigmeldingen indeholder relevant dokumentation for bygningens udførelse i henhold til de gældende reglementer samt eventuelle ændringer i materialet til byggetilladelsen. Herefter opnås en ibrugtagningstilladelse og byggeriet registreres i BBR.